فروش با تخفیف
20%
زعفران قائنات(1 مثقال)
زعفران قائنات(1 مثقال)
56,000 تومان 70,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
عصاره گوشت گوساله(8عدد) اليت
عصاره گوشت گوساله(8عدد) اليت
3,800 تومان 4,000 تومان
فروش با تخفیف
25%
زعفران ملل1گرم
زعفران ملل1گرم
15,750 تومان 21,000 تومان
فروش با تخفیف
25%
زعفران ملل نيم گرم
زعفران ملل نيم گرم
10,125 تومان 13,500 تومان
فروش با تخفیف
22%
زعفران ملل4گرم
زعفران ملل4گرم
54,600 تومان 70,000 تومان
فروش با تخفیف
25%
زعفران ملل(  2گرم)
زعفران ملل( 2گرم)
30,000 تومان 40,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
عصاره اليت8عددي
عصاره مرغ اليت8عددي
4,560 تومان 4,800 تومان