فروش با تخفیف
2%
ماکاروني فرمي ميکس ساده تک (500 گرم)
فروش با تخفیف
10%
سمنو سنتي ( هر کيلو)
سمنو سنتي ( هر کيلو)
27,000 تومان 30,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
ماکاروني 1/2زر (700 گرم)
ماکاروني 1/2زر (700 گرم)
8,428 تومان 8,600 تومان
فروش با تخفیف
2%
ماکاروني فرمي شلز سبزيجات زر(500 گرم)
فروش با تخفیف
2%
ماکاروني فرمي مته اي سبزيجات زر(500 گرم)
فروش با تخفیف
2%
ماکاروني فرمي شلز ساده تک (500 گرم)
فروش با تخفیف
2%
ماکاروني فرمي شلز سبزيجات تک (500گرم)
فروش با تخفیف
2%
ماکاروني فرمي فوسيلي سبزيجات زر (500 گرم)
فروش با تخفیف
2%
ماکاروني فرمي پروانه اي ساده تک(500 گرم)
فروش با تخفیف
2%
ماکاروني فرمي فانتزي ميکس ساده زر (500گرم)
فروش با تخفیف
2%
ماکاروني فرمي پروانه اي زر (500 گرم)
فروش با تخفیف
2%
ماکاروني فرمي پروانه اي سبزيجات زر(500 گرم)
فروش با تخفیف
2%
ماکاروني فرمي پنه ريگاته سبزيجات زر(500 گرم)
فروش با تخفیف
4%
پاستا پنه ريگاته با سبزيجات تنوري180گرمي
فروش با تخفیف
5%
لازانيا تک (500 گرم )
لازانيا تک (500 گرم )
33,155 تومان 34,900 تومان
فروش با تخفیف
5%
لازانيا زر 500گرمي
لازانيا زر 500گرمي
21,375 تومان 22,500 تومان
فروش با تخفیف
2%
ماکاروني 1.5 زر( 700 گرم)
ماکاروني 1.5 زر( 700 گرم)
8,428 تومان 8,600 تومان
فروش با تخفیف
2%
ماکاروني فرمي پيکولي سبزيجات زر(500 گرم)
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني فرمي پيکولي تک (500 گرم)
فروش با تخفیف
2%
ماکاروني شلز سبزيجات تک( 500گرم)
فروش با تخفیف
2%
ماکاروني فرمي پروانه اي سبزيجات تک (500 گرم)
فروش با تخفیف
2%
ماکاروني فرمي شلز ساده زر(500 گرم)
فروش با تخفیف
2%
ماکاروني فرمي فوسيلي ساده تک (500 گرم)
فروش با تخفیف
2%
ماکاروني 1/7تک(700 گرم)
ماکاروني 1/7تک(700 گرم)
13,622 تومان 13,900 تومان
فروش با تخفیف
2%
ماکاروني فرمي پيکولي ساده زر (500 گرم)
فروش با تخفیف
2%
ماکاروني فرمي مخلوط سبزيجات زر(500 گرم)
فروش با تخفیف
2%
ماکاروني فرمي پنه ريگاته ساده تک(500 گرم)
فروش با تخفیف
2%
ماکاروني فرمي پنه ريگاته ساده زر( 500 گرم)
فروش با تخفیف
2%
ماکاروني تک 2.8(500گرم)
ماکاروني تک 2.8(500گرم)
15,582 تومان 15,900 تومان
فروش با تخفیف
2%
ماکاروني فرمي گراندي ساده زر(500 گرم)
فروش با تخفیف
2%
ماکاروني  1.2 تک(700 گرم)
ماکاروني 1.2 تک(700 گرم)
13,622 تومان 13,900 تومان
فروش با تخفیف
2%
ماکاروني 1.7 زر(700 گرم)
ماکاروني 1.7 زر(700 گرم)
8,428 تومان 8,600 تومان
فروش با تخفیف
2%
ماکاروني فرمي فوسيلي ساده زر(500 گرم)
فروش با تخفیف
10%
ماکاروني قطر 1/ 2 ژيک (700 گرم)
ماکاروني قطر 1/ 2 ژيک (700 گرم)
7,740 تومان 8,600 تومان
ناموجود
جامبو شلز زر ماکارون
ناموجود
ماکاروني قطر1/7 تک (500 گرم)
ناموجود
ماکاروني 1.5 تک (700 گرم)