فروش با تخفیف
2%
ماکاروني قطر 1/5 تک (500 گرم)
ماکاروني قطر 1/5 تک (500 گرم)
6,174 تومان 6,300 تومان
فروش با تخفیف
4%
پاستا پنه ريگاته باسس مارينارا (180 گرم)
پاستا پنه ريگاته باسس مارينارا (180 گرم)
19,104 تومان 19,900 تومان
فروش با تخفیف
4%
پاستا پنه ريگاته با سس آلفردو تک (180 گرم)
پاستا پنه ريگاته با سس آلفردو تک (180 گرم)
19,104 تومان 19,900 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني فرمي مته اي زر(500 گرم)
ماکاروني فرمي مته اي زر(500 گرم)
7,139 تومان 7,360 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني فرمي فوسيلي ساده زر(500 گرم)
ماکاروني فرمي فوسيلي ساده زر(500 گرم)
7,139 تومان 7,360 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني 1.7 زر(700 گرم)
ماکاروني 1.7 زر(700 گرم)
8,342 تومان 8,600 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني  1.2 تک(700 گرم)
ماکاروني 1.2 تک(700 گرم)
8,342 تومان 8,600 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني فرمي گراندي ساده زر(500 گرم)
ماکاروني فرمي گراندي ساده زر(500 گرم)
7,139 تومان 7,360 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني تک 2.8(500گرم)
ماکاروني تک 2.8(500گرم)
11,543 تومان 11,900 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني فرمي پنه ريگاته ساده زر( 500 گرم)
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني 1/4 تک (700 گرم)
ماکاروني 1/4 تک (700 گرم)
8,342 تومان 8,600 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني فرمي پنه ريگاته ساده تک(500 گرم)
ماکاروني فرمي پنه ريگاته ساده تک(500 گرم)
8,720 تومان 8,990 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني فرمي مخلوط سبزيجات زر(500 گرم)
ماکاروني فرمي مخلوط سبزيجات زر(500 گرم)
9,506 تومان 9,800 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني فرمي گراندي ساده تک (500 گرم)
ماکاروني فرمي گراندي ساده تک (500 گرم)
8,720 تومان 8,990 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني فرمي پيکولي ساده زر (500 گرم)
ماکاروني فرمي پيکولي ساده زر (500 گرم)
7,139 تومان 7,360 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني فرمي فوسيلي ساده تک (500 گرم)
ماکاروني فرمي فوسيلي ساده تک (500 گرم)
8,720 تومان 8,990 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني فرمي شلز ساده زر(500 گرم)
ماکاروني فرمي شلز ساده زر(500 گرم)
7,139 تومان 7,360 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني فرمي پروانه اي سبزيجات تک (500 گرم)
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني شلز سبزيجات تک( 500گرم)
ماکاروني شلز سبزيجات تک( 500گرم)
9,690 تومان 9,990 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني فرمي پيکولي سبزيجات زر(500 گرم)
ماکاروني فرمي پيکولي سبزيجات زر(500 گرم)
9,506 تومان 9,800 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني 1.5 زر( 700 گرم)
ماکاروني 1.5 زر( 700 گرم)
8,342 تومان 8,600 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني 1.5 تک (700 گرم)
ماکاروني 1.5 تک (700 گرم)
8,342 تومان 8,600 تومان
فروش با تخفیف
5%
لازانيا زر 500گرمي
لازانيا زر 500گرمي
21,375 تومان 22,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
لازانيا تک (500 گرم )
لازانيا تک (500 گرم )
24,605 تومان 25,900 تومان
فروش با تخفیف
4%
پاستا پنه ريگاته با سبزيجات تنوري180گرمي
پاستا پنه ريگاته با سبزيجات تنوري180گرمي
16,224 تومان 16,900 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني فرمي پنه ريگاته سبزيجات زر(500 گرم)
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني فرمي پروانه اي سبزيجات زر(500 گرم)
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني فرمي پروانه اي زر (500 گرم)
ماکاروني فرمي پروانه اي زر (500 گرم)
8,720 تومان 8,990 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني فرمي فانتزيا ميکس ساده زر (500 گرم)
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني فرمي پروانه اي ساده تک(500 گرم)
ماکاروني فرمي پروانه اي ساده تک(500 گرم)
9,690 تومان 9,990 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني فرمي فوسيلي سبزيجات زر (500 گرم)
ماکاروني فرمي فوسيلي سبزيجات زر (500 گرم)
9,021 تومان 9,300 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني گوشواره تک( 500 گرم)
ماکاروني گوشواره تک( 500 گرم)
9,690 تومان 9,990 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني فرمي شلز ساده تک (500 گرم)
ماکاروني فرمي شلز ساده تک (500 گرم)
8,720 تومان 8,990 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني فرمي مته اي سبزيجات زر(500 گرم)
ماکاروني فرمي مته اي سبزيجات زر(500 گرم)
9,506 تومان 9,800 تومان
فروش با تخفیف
2%
ماکاروني قطر1/7 تک (500 گرم)
ماکاروني قطر1/7 تک (500 گرم)
6,174 تومان 6,300 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني فرمي شلز سبزيجات زر(500 گرم)
ماکاروني فرمي شلز سبزيجات زر(500 گرم)
9,506 تومان 9,800 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني 1/2زر (700 گرم)
ماکاروني 1/2زر (700 گرم)
8,439 تومان 8,700 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني فرمي ميکس ساده تک (500 گرم)
ماکاروني فرمي ميکس ساده تک (500 گرم)
8,720 تومان 8,990 تومان
فروش با تخفیف
2%
ماکاروني فرمي گراندي سبزيجات زر (500 گرم)
ماکاروني فرمي گراندي سبزيجات زر (500 گرم)
9,604 تومان 9,800 تومان
فروش با تخفیف
10%
جامبو شلز زر ماکارون
جامبو شلز زر ماکارون
17,055 تومان 18,950 تومان
ناموجود
ماکاروني قطر 1/7 زر(500 گرم)