فروش با تخفیف
2%
ماکاروني فرمي فيدلي زر(500 گرم)
ماکاروني فرمي فيدلي زر(500 گرم)
6,272 تومان 6,400 تومان
فروش با تخفیف
10%
مخلوط سه شيره گل بهان (450 گرم)
مخلوط سه شيره گل بهان (450 گرم)
15,525 تومان 17,250 تومان
فروش با تخفیف
26%
حلوا ارده شکري هوشمند(90 گرم)
حلوا ارده شکري هوشمند(90 گرم)
4,990 تومان 6,800 تومان
فروش ویژه
50%
عسل ارگانيک سبلان با موم(500 گرم)
عسل ارگانيک سبلان با موم(500 گرم)
25,000 تومان 50,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
حلوا سياه هنرور(500 گرم)
حلوا سياه هنرور(500 گرم)
27,000 تومان 30,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
حلوا کنجدي هنرور(300 گرم)
حلوا کنجدي هنرور(300 گرم)
16,200 تومان 18,000 تومان
فروش با تخفیف
28%
حلوا ارده نيم چاشت (400 گرم)
حلوا ارده نيم چاشت (400 گرم)
22,900 تومان 32,000 تومان
فروش با تخفیف
0%
شکر رنگينا (900 گرم)
شکر رنگينا (900 گرم)
7,790 تومان 7,800 تومان
فروش با تخفیف
20%
شکلات صبحانه هوبي(350 گرم)
شکلات صبحانه هوبي(350 گرم)
72,000 تومان 90,000 تومان
فروش ویژه
3%
قند ريزکرده قيصر نايلوني(5 کيلو)
قند ريزکرده قيصر نايلوني(5 کيلو)
62,900 تومان 65,000 تومان
فروش با تخفیف
6%
قند ريز کرده شميم (3 کيلو)
قند ريز کرده شميم (3 کيلو)
42,300 تومان 45,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني فرمي فوسيلي ساده زر(500 گرم)
ماکاروني فرمي فوسيلي ساده زر(500 گرم)
6,208 تومان 6,400 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني 1.7 زر(700 گرم)
ماکاروني 1.7 زر(700 گرم)
7,566 تومان 7,800 تومان
فروش ویژه
12%
شيره انگور شاهرود(هرکيلو)
شيره انگور شاهرود(هرکيلو)
33,000 تومان 37,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني  1.2 تک(700 گرم)
ماکاروني 1.2 تک(700 گرم)
7,711 تومان 7,950 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني فرمي گراندي ساده زر(500 گرم)
ماکاروني فرمي گراندي ساده زر(500 گرم)
6,208 تومان 6,400 تومان
فروش با تخفیف
10%
حلوا سوغات شاهرود(سياه)
حلوا سوغات شاهرود(سياه)
63,000 تومان 70,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني تک 2.8(500گرم)
ماکاروني تک 2.8(500گرم)
7,750 تومان 7,990 تومان
فروش با تخفیف
12%
حلوا ارده سنتي شاهرود(هرکيلو)
حلوا ارده سنتي شاهرود(هرکيلو)
61,600 تومان 70,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني فرمي پنه ريگاته ساده زر( 500 گرم)
فروش با تخفیف
16%
خرما عسلي طرود
خرما عسلي طرود
46,200 تومان 55,000 تومان
فروش با تخفیف
44%
عسل گل خوانسار(1 کيلو)
عسل گل خوانسار(1 کيلو)
25,000 تومان 45,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني فرمي پنه ريگاته ساده تک(500 گرم)
ماکاروني فرمي پنه ريگاته ساده تک(500 گرم)
8,720 تومان 8,990 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني فرمي مخلوط سبزيجات زر(500 گرم)
ماکاروني فرمي مخلوط سبزيجات زر(500 گرم)
9,021 تومان 9,300 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني فرمي گراندي ساده تک (500 گرم)
ماکاروني فرمي گراندي ساده تک (500 گرم)
6,305 تومان 6,500 تومان
فروش با تخفیف
20%
رشته اشي ميلاد 2کيلو
رشته اشي ميلاد 2کيلو
25,600 تومان 32,000 تومان
فروش با تخفیف
14%
حلوا ارده بهجتي(هرکيلو)
حلوا ارده بهجتي(هرکيلو)
65,360 تومان 76,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
ارده کنجدي عقاب( 600 گرم)
ارده کنجدي عقاب( 600 گرم)
73,990 تومان 75,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
ارده ممتاز سنتي بهجتي 400 گرمي
ارده ممتاز سنتي بهجتي 400 گرمي
38,000 تومان 40,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
نمک2.5کيلويي افرينش
نمک2.5کيلويي افرينش
7,200 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
پودر کيک موزي زر(500 گرم)
پودر کيک موزي زر(500 گرم)
20,235 تومان 21,300 تومان
آرد سوخاري برتر(350گرمي)
آرد سوخاري برتر(350گرمي)
12,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني فرمي پيکولي ساده زر (500 گرم)
ماکاروني فرمي پيکولي ساده زر (500 گرم)
6,208 تومان 6,400 تومان
فروش با تخفیف
2%
حلوا شکري عقاب پسته اي 250گرمي
حلوا شکري عقاب پسته اي 250گرمي
31,360 تومان 32,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
حلواشکري عقاب ساده250گرم
حلواشکري عقاب ساده250گرم
23,520 تومان 24,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
شيره انجير گل بهان (450 گرم)
شيره انجير گل بهان (450 گرم)
15,152 تومان 15,950 تومان
فروش با تخفیف
1%
لازانيا زر300گ
لازانيا زر300گ
14,751 تومان 14,900 تومان
فروش با تخفیف
3%
لازانيا 300 گرمي تک
لازانيا 300 گرمي تک
11,543 تومان 11,900 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني 1/7تک(700 گرم)
ماکاروني 1/7تک(700 گرم)
7,711 تومان 7,950 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني فرمي فوسيلي ساده تک (500 گرم)
ماکاروني فرمي فوسيلي ساده تک (500 گرم)
6,305 تومان 6,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني فرمي شلز ساده زر(500 گرم)
ماکاروني فرمي شلز ساده زر(500 گرم)
6,208 تومان 6,400 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني فرمي پروانه اي سبزيجات تک (500 گرم)
فروش با تخفیف
10%
رشته پلويي گناباد( 400 گرمي)
رشته پلويي گناباد( 400 گرمي)
8,820 تومان 9,800 تومان
فروش با تخفیف
15%
ماکاروني شلز سبزيجات تک( 500گرم)
ماکاروني شلز سبزيجات تک( 500گرم)
8,490 تومان 9,990 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني فرمي پيکولي تک (500 گرم)
ماکاروني فرمي پيکولي تک (500 گرم)
8,720 تومان 8,990 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني فرمي پيکولي سبزيجات زر(500 گرم)
ماکاروني فرمي پيکولي سبزيجات زر(500 گرم)
9,021 تومان 9,300 تومان