فروش با تخفیف
10%
ذرت فرحزاد(700 گرم)
ذرت فرحزاد(700 گرم)
34,110 تومان 37,900 تومان
فروش با تخفیف
5%
جو پرک دوسر نيمه آماده هاتي کارا(450 گرم)
جو پرک دوسر نيمه آماده هاتي کارا(450 گرم)
40,755 تومان 42,900 تومان
فروش با تخفیف
5%
جو پرک دوسر هاتي کارا(500گرم)
جو پرک دوسر هاتي کارا(500گرم)
40,750 تومان 42,900 تومان
سويا سبحان (250 گرم)
سويا سبحان (250 گرم)
7,700 تومان
فروش با تخفیف
10%
جو پوست کنده فرحزاد (700 گرم )
جو پوست کنده فرحزاد (700 گرم )
13,410 تومان 14,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
بلغور جو چمني( 700 گرم)
بلغور جو چمني( 700 گرم)
6,750 تومان 7,500 تومان
فروش با تخفیف
19%
پرک سوخاري هاتي کارا فلفلي (200 گرم)
پرک سوخاري هاتي کارا فلفلي (200 گرم)
11,950 تومان 14,800 تومان
فروش با تخفیف
10%
گندم پوست کنده فرحزاد (700 گرم)
گندم پوست کنده فرحزاد (700 گرم)
13,410 تومان 14,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
جو بلغور فرحزاد( 700 گرم)
جو بلغور فرحزاد( 700 گرم)
13,410 تومان 14,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
لپه فرحزاد (700 گرم)
لپه فرحزاد (700 گرم)
40,320 تومان 44,800 تومان
فروش با تخفیف
10%
جو پرک فرحزاد( 250 گرم)
جو پرک فرحزاد( 250 گرم)
8,010 تومان 8,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
لوبيا سفيد فرحزاد (700 گرم )
لوبيا سفيد فرحزاد (700 گرم )
31,320 تومان 34,800 تومان
فروش با تخفیف
10%
لوبيا قرمزفرحزاد (700 گرم)
لوبيا قرمزفرحزاد (700 گرم)
38,610 تومان 42,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
لوبيا چيتي فرحزاد(700 گرم )
لوبيا چيتي فرحزاد(700 گرم )
35,010 تومان 38,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
نخود کرمانشاه فرحزاد (700 گرم )
نخود کرمانشاه فرحزاد (700 گرم )
34,650 تومان 38,500 تومان
ناموجود
سويا گيشا (200 گرم)
ناموجود
عدس ريز ساوين(800گرم)
ناموجود
بلغور جو گلستان(900گرم)
ناموجود
لوبيا سفيد گلستان(900 گرم)
ناموجود
جو پرک گلستان(400 گرم)
ناموجود
جو پوست کنده گلستان(900 گرم)
ناموجود
ماش گلستان(900 گرم)
ناموجود
لوبيا چيتي گلستان(900 گرم)
ناموجود
لوبيا  چيتي  چمني(700گرم )
ناموجود
ماش  چمني(700گرم)
ماش چمني(700گرم)
 
ناموجود
لپه گلستان(900 گرم)
ناموجود
لوبيا قرمز چمني (700 گرم)
ناموجود
نخود چمني (700گرمي)
ناموجود
لوبياچشم بلبلي چمني(700گرم)
ناموجود
لوبيا سفيد چمني (700گرم)
ناموجود
جو پرک چمني (400 گرم)
ناموجود
جو پرک چمني (200 گرم)
ناموجود
سويا سبحان طلايي (250 گرم)
ناموجود
عدس چمني( 700 گرم)
ناموجود
لپه چمني (700 گرم)
ناموجود
بلغور گندم چمني(700گرم)
ناموجود
جو پوست کنده چمني( 700 گرم)
ناموجود
ذرت  چمني (700 گرم)
ناموجود
گندم بلغور فرحزاد (700 گرم)
ناموجود
عدس فرحزاد (700 گرم)
ناموجود
نخود خام گلستان (900 گرم)