فروش با تخفیف
2%
جو پرک دوسر فوري هاتي کارا (350 گرم)
فروش با تخفیف
10%
گندم پوست کنده فرحزاد (700 گرم)
گندم پوست کنده فرحزاد (700 گرم)
13,410 تومان 14,900 تومان
فروش با تخفیف
2%
پرک سوخاري هاتي کارا فلفلي (200 گرم)
فروش با تخفیف
5%
ذرت  چمني (700 گرم)
ذرت چمني (700 گرم)
42,940 تومان 45,200 تومان
فروش با تخفیف
10%
جو پوست کنده چمني( 700 گرم)
جو پوست کنده چمني( 700 گرم)
20,790 تومان 23,100 تومان
فروش با تخفیف
10%
بلغور جو چمني( 700 گرم)
بلغور جو چمني( 700 گرم)
20,790 تومان 23,100 تومان
فروش با تخفیف
5%
بلغور گندم چمني(700گرم)
بلغور گندم چمني(700گرم)
20,662 تومان 21,750 تومان
فروش با تخفیف
10%
لپه چمني (700 گرم)
لپه چمني (700 گرم)
50,940 تومان 56,600 تومان
فروش با تخفیف
10%
عدس چمني( 700 گرم)
عدس چمني( 700 گرم)
40,500 تومان 45,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
جو پوست کنده فرحزاد (700 گرم )
جو پوست کنده فرحزاد (700 گرم )
13,410 تومان 14,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
گندم پوست کنده چمني (700 گرم)
گندم پوست کنده چمني (700 گرم)
19,575 تومان 21,750 تومان
فروش با تخفیف
5%
لوبياچشم بلبلي چمني(700گرم)
لوبياچشم بلبلي چمني(700گرم)
48,640 تومان 51,200 تومان
فروش با تخفیف
5%
نخود چمني (700گرمي)
نخود چمني (700گرمي)
34,912 تومان 36,750 تومان
فروش با تخفیف
10%
لوبيا قرمز چمني (700 گرم)
لوبيا قرمز چمني (700 گرم)
39,600 تومان 44,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
ماش  چمني(700گرم)
ماش چمني(700گرم)
41,372 تومان 43,550 تومان
فروش با تخفیف
10%
لوبيا  چيتي  چمني(700گرم )
لوبيا چيتي چمني(700گرم )
45,315 تومان 50,350 تومان
فروش با تخفیف
2%
جو پرک دوسر نيمه آماده هاتي کارا(450 گرم)
فروش با تخفیف
3%
عدس برفود (900 گرم)
عدس برفود (900 گرم)
37,733 تومان 38,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
بلغور جو دوسر فوري کاپيتان اوتز (500 گرم)
فروش با تخفیف
10%
جو دوسر سفيد فوري کواکر (500 گرم) Quaker
ناموجود
نخود خام گلستان (900 گرم)
ناموجود
لوبيا چيتي فرحزاد(700 گرم )
ناموجود
لوبيا قرمزفرحزاد (700 گرم)
ناموجود
لوبيا سفيد فرحزاد (700 گرم )
ناموجود
جو پرک فرحزاد( 250 گرم)
ناموجود
لپه فرحزاد (700 گرم)
ناموجود
جو بلغور فرحزاد( 700 گرم)
ناموجود
عدس فرحزاد (700 گرم)
ناموجود
گندم بلغور فرحزاد (700 گرم)
ناموجود
سويا سبحان طلايي (250 گرم)
ناموجود
جو پرک چمني (200 گرم)
ناموجود
جو پرک چمني (400 گرم)
ناموجود
لوبيا سفيد چمني (700گرم)
ناموجود
لپه گلستان(900 گرم)
ناموجود
لوبيا چيتي گلستان(900 گرم)
ناموجود
ماش گلستان(900 گرم)
ناموجود
جو پوست کنده گلستان(900 گرم)
ناموجود
جو پرک گلستان(400 گرم)
ناموجود
لوبيا سفيد گلستان(900 گرم)
ناموجود
بلغور جو گلستان(900گرم)
ناموجود
عدس ريز ساوين(800گرم)
ناموجود
ذرت فرحزاد(700 گرم)
ناموجود
سويا گيشا (200 گرم)