فروش با تخفیف
4%
تن ماهي کالچر( 180گرم)
تن ماهي کالچر( 180گرم)
28,800 تومان 30,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
تن ماهي با لوبيا چيتي تحفه (230 گرم)
فروش با تخفیف
36%
تن ماهي توني لند (180 گرم)
تن ماهي توني لند (180 گرم)
19,900 تومان 31,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
تن ماهي فلفلي تحفه (180 گرم)
تن ماهي فلفلي تحفه (180 گرم)
28,900 تومان 29,900 تومان
فروش با تخفیف
12%
تن ماهي با شويد در روغن تحفه (180 گرم)
فروش با تخفیف
8%
تن ماهي تحفه روغن زيتون (180 گرم)
فروش با تخفیف
10%
تن ماهي تحفه 180گرم
تن ماهي تحفه 180گرم
25,900 تومان 28,900 تومان
فروش با تخفیف
1%
تن ماهي شيلانه (180گرم)
تن ماهي شيلانه (180گرم)
32,500 تومان 33,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
تن ماهي ايليکا (180 گرم)
تن ماهي ايليکا (180 گرم)
24,900 تومان 29,500 تومان
فروش با تخفیف
2%
تن ماهي رژيمي (در آب نمک) تحفه (180 گرم)
فروش با تخفیف
22%
کنسرو ماهي مکنزي در روغن گياهي(180 گرم)
فروش با تخفیف
5%
کنسرو ماهي دلپذير (180 گرم)
کنسرو ماهي دلپذير (180 گرم)
28,025 تومان 29,500 تومان
فروش با تخفیف
2%
ماهي تن در روغن هاني(220گ)
ماهي تن در روغن هاني(220گ)
51,940 تومان 53,000 تومان
ناموجود
کنسرو ماهي کليدي ساحل
ناموجود
تن ماهي بارانک
تن ماهي بارانک
 
ناموجود
تن ماهي ناخدا (180 گرم)
ناموجود
کنسرو تن ماهي ناخدا
ناموجود
تن ماهي اويلا180گرمي
ناموجود
تن ماهي شبنم120گرمي
ناموجود
تن ماهي سير ناخدا (180 گرم)
ناموجود
تن ماهي کالچر200گرمي
ناموجود
کنسرو تن ماهي با سير ناخدا
ناموجود
تن ماهي جنوب بن تن(180گرم)
ناموجود
تن ماهي دودي مکنزي (180 گرم)
ناموجود
تن ماهي شيلان (180 گرم)
ناموجود
کنسرو تن ماهي هايلي (180گرم)
ناموجود
کنسرو ماهي طبيعت (180 گرم)