فروش با تخفیف
2%
ضدعفوني کننده سبزيجات افروز (250 ميل)
فروش با تخفیف
2%
ضدعفوني کننده چند منظوره سطوح افروز (500 ميل)
فروش با تخفیف
2%
مايع بوگيرفاضلاب وضدعفوني کننده اتک( 1 ليتر)
فروش با تخفیف
5%
مايع ضدعفوني دست و سطوح آتي (500 ميل)
فروش با تخفیف
2%
مايع ضدعفوني دست و سطوح آتي (500 ميل)
فروش با تخفیف
50%
ژل ضدعفوني کننده دست هندولوژي(165ميل)
فروش با تخفیف
5%
مايع ضدعفوني دست پمپي آتي (250 ميل)