فروش با تخفیف
5%
کنجد برشته عقاب( 120 گرم)
کنجد برشته عقاب( 120 گرم)
23,750 تومان 25,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
کنجد برشته عقاب (120 گرم) نمکي
کنجد برشته عقاب (120 گرم) نمکي
24,500 تومان 25,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
نات بار بادام درختي ماني (40 گرم)
فروش با تخفیف
2%
نات بار فندق ماني (40 گرم)
نات بار فندق ماني (40 گرم)
14,700 تومان 15,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
نات بار مخلوط ماني (40 گرم)
نات بار مخلوط ماني (40 گرم)
11,760 تومان 12,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
غلات بار فيتنس رژيمي نستله (23 گرم)
فروش با تخفیف
10%
غلات بار شکلاتي فيتنس نستله (23 گرم)
فروش با تخفیف
10%
غلات بار توت فرنگي و کرن بري فيتنس نستله (23 گرم)
فروش با تخفیف
10%
انرژي بار عسل BA (40 گرم)
انرژي بار عسل BA (40 گرم)
27,000 تومان 30,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
انرژي بار موز BA (40 گرم)
انرژي بار موز BA (40 گرم)
27,000 تومان 30,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
انرژي بار ميوه گرمسيري BA (40 گرم)
فروش با تخفیف
10%
انرژي بار 5 مغز BA (40 گرم)
انرژي بار 5 مغز BA (40 گرم)
27,000 تومان 30,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
انرژي بار ميوه خشک BA (40 گرم)
انرژي بار ميوه خشک BA (40 گرم)
27,000 تومان 30,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
انرژي بار کرن بري پرتقال BA (40 گرم)
فروش با تخفیف
10%
غلات بار شکلاتي نسکوئيک نستله (25 گرم)
فروش با تخفیف
3%
مغز تخم کدو بارنيکي(40گ)
مغز تخم کدو بارنيکي(40گ)
13,580 تومان 14,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
مغز بادامي بارنيکي(40گ)
مغز بادامي بارنيکي(40گ)
15,520 تومان 16,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
مخلوط دانه ها بارنيکي(40گ)
مخلوط دانه ها بارنيکي(40گ)
11,640 تومان 12,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
نات بار کرنبري  بارنيکي(40گرم)
نات بار کرنبري بارنيکي(40گرم)
16,490 تومان 17,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
ميني نات بار کرنبري   بارنيکي(20عددي)300گرم
فروش با تخفیف
3%
ميني نات بار با مغزبادام درختي   بارنيکي(20عددي)300گرم
فروش با تخفیف
3%
ميني نات بار مخلوط  بارنيکي(20عددي)300گرم
فروش با تخفیف
3%
ميني نات بار با مخلوط دانه ها  بارنيکي(20عددي)300گرم
فروش با تخفیف
3%
ميني نات بار با مغز تخم کدو  بارنيکي(20عددي)300گرم
ناموجود
نات بار پسته ماني (40 گرم)