فروش با تخفیف
5%
سوپ جو و قارچ اليت(65 گرم)
سوپ جو و قارچ اليت(65 گرم)
6,650 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سوپ نيمه آماده جو اليت(65گرم)
سوپ نيمه آماده جو اليت(65گرم)
6,650 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سوپ نيمه آماده مرغ و ذرت اليت(65گرم)
سوپ نيمه آماده مرغ و ذرت اليت(65گرم)
6,650 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سوپ نيمه آماده پيازفرانسوي اليت(65گرم)
سوپ نيمه آماده پيازفرانسوي اليت(65گرم)
4,750 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سوپ نيمه آماده قارچ اليت(65گرم)
سوپ نيمه آماده قارچ اليت(65گرم)
6,650 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سوپ نيمه آماده مرغ اليت(65گرم)
سوپ نيمه آماده مرغ اليت(65گرم)
6,650 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سوپ نيمه آماده سبزيجات اليت(65گرم)
سوپ نيمه آماده سبزيجات اليت(65گرم)
6,650 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سوپ نيمه آماده مرغ ورميشل اليت(65گرم)
سوپ نيمه آماده مرغ ورميشل اليت(65گرم)
6,650 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سوپ نيمه آماده جو و گوجه فرنگي اليت (65 گرم)
ناموجود
سوپ جو هاتي کارا (70 گرم)